Fastighetsägare

Vi på Avalon tar detta med rent vatten på allvar.

Så att ni ska kunna sova gott på nätterna har vi gjort det till vår hjärtesak att kunna erbjuda er de bästa och enklaste lösningarna för rening av avloppsvatten.

Mot framtiden

Vi vill att du som fastighetsägare ska känna dig trygg med att välja en avloppslösning från Avalon Nordic.

Att investera i ett nytt avloppssystem är en stor investering som både höjer värdet på fastigheten och förbättrar samvetet. När du väljer oss som leverantör vet du att ditt avloppsvatten renas på bästa sätt långt in i framtiden.

För att du som fastighetsägare ska få den bäst lämpade avloppslösningen för just din tomt och krav på skyddsnivå, erbjuder vi ett brett produktsortiment av både minireningsverk, markbäddssystem samt separata avlopp, så att du ska få den lösning som passar bäst just för dig. Vi har lösningar både för den enskilda fastigheten, fritidshuset eller både mindre och större samfälligheter. Vi har lösningar för både normal och hög skyddsnivå.

Våra produkter har utvecklats och testats i Finland. De är utvecklade för nordiskt klimat med tidvis stränga vintrar med kyla och djup tjäle. Precis som i Sverige finns rikligt av sjöar och grundvattenområden som måste skyddas och miljökraven för rening av avloppsvatten är stränga. Produkterna håller hög kvalitet, är omtyckta, testade och CE-märkta, vilket över 40 000 installerade reningsverk världen över skvallrar om.

Nytt avloppssystem

När det är dags att anlägga ett nytt avloppssystem är det många saker man måste tänka på.

Innan man påbörjar det praktiska arbetet måste man få sin ansökan godkänd från sin kommunala miljöförvaltning.

Alla fastigheter som är byggda efter 1969 har någon form av avloppsanläggning, eftersom det sen dess varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten. I dagsläget krävs dock mer är bara slamavskiljning för att avloppssystemet skall anses vara godkänt. Läs mer om kraven här: www.lagen.nu/2006:412 & HVMFS 2016:17.

Ifall ditt nuvarande avloppssystem inte längre fungerar som det ska eller är utdömt av miljömyndigheten bör det förnyas. Ifall ditt avloppssystem blivit utdömt av kommunen har du fått en begränsad tid på dig att lämna in en ansökan där du redovisar på vilket sätt du tänkt åtgärda avloppssystemet för att uppfylla de miljökrav som ställs. Den tid du har på dig kan variera mellan ett halvt och två år.

Bekanta dig med våra produkter

Ifall du har planer på att anlägga ett nytt avloppssystem bör du kontakta miljökontoret i din kommun.

Kommunens miljöinspektörer brukar åka runt och besiktiga fastigheters avloppssystem områdesvis. Ifall du haft besök av miljöinspektören som dömt ut ditt avloppssystem får du ett brev hem med instruktioner om hur du bör framskrida. Vanligen får du en tidsfrist inom vilken du måste svara. Denna tidsfrist brukar variera mellan sex och 24 månader. I detta skede bör du kontakta kommunen eller besöka deras hemsida för att få råd och anvisningar om vilka regler som gäller för just ditt område och vilka uppgifter som bör framgå in din ansökan till miljökontoret.

Efter detta kan du kontakta en entreprenör/grävare eller konsult som specialiserat sig på VA-frågor. Tänk först igenom vad det är du vill ha hjälp med. Behöver du hjälp med att välja teknik och skriva tillståndsansökan eller behöver du endast hjälp med att bygga en anläggning du fått tillstånd för? Även vi på Avalon Nordic kan hjälpa dig i det här skedet ifall du behöver hjälp med att välja rätt teknik. Vi kan också hjälpa dig med val av entreprenör.

I de flesta fall är det en entreprenör/grävare eller konsult inom VA som hjälper till vid planeringen av den nya avloppsanläggningen på din tomt.

De vet oftast vad som gäller i kommunen och kan även hjälpa dig med ansökan till miljökontoret. Du kan dock även själv sköta ansökningsförfarandet. Vad som krävs i ansökan varierar lite från kommun till kommun och därför är det bra ifall du kontaktar kommunens VA-rådgivare innan du lämnar in din ansökan. Om viktig information saknas måste man från miljökontoret begära in kompletteringar, vilket fördröjer processen. Du sparar därför tid och arbete med att från början skicka in en så komplett ansökan som möjligt.

I din ansökan bör framgå:

  • fastighetsbeteckning
  • vald lösning med utförlig information om hur den fungerar. Här kan en skärningsritning och planvy över den valda anläggningen vara bra att bifoga.
  • en situationsplan över tomten med den nya anläggningen inritad. Här bör framgå var dricksvattenbrunnar och anläggningens utsläppspunkt befinner sig. Fastighetens topografi bör också framgå.

På basen av din ansökan gör miljömyndigheten en bedömning över om den valda anläggningen uppfyller de krav som ställs.

När du fått klartecken från myndigheten att de godkänner den valda lösningen får du en viss tidsfrist inom vilken du bör påbörja arbetet. Denna tidsfrist varierar något, men oftast måste arbetet påbörjas inom 24 månader. Du får dock inte påbörja arbetet innan du fått tillståndet beviljat. Under tillståndsprocessens gång kan man från kommunen komma och besöka fastigheten för att kontrollera lämpligheten av den valda lösningen. För beviljande av tillståndet tar kommunen ut en avgift.

Även om din ansökan får avslag tas avgiften ut. När kommunen beviljat tillstånd bör du med entreprenören göra upp en tidsplan för arbetet. Tänk på att årstiden när anläggningen byggs påverkar tiden det tar att anlägga och slutresultatet för hur väl anläggningen fungerar. Generellt sett kan man säga att om marken är mycket blöt eller frusen blir slutresultatet sämre. Av denna orsak rekommenderas inte att man anlägger nya avlopp under vintern i större delen av landet.

Den entreprenör som du valt genomför arbetet med att bygga anläggningen i enlighet med det beviljade tillståndet.

Beroende på lösning du valt och hur din tomt ser ut tar anläggandet av nytt avloppssystem en till några dagar i anspråk. När arbetet är klart rapporterar man in detta till miljökontoret. I vissa kommuner vill man komma ut och besiktiga anläggningen under arbetets gång. Vad som gäller i ditt fall bör framgå i tillståndsbeslutet. Ifall du är osäker bör du kontakta ditt lokala miljökontor.

Entreprenören bör dokumentera arbetets gång med fotografier. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan man ta den i bruk. Som fastighetsägare är det du som är ansvarig för att anläggningen fungerar som den ska. Se därför till att du har all nödvändig information till handa för att du själv ska kunna sköta din anläggning, så som servicehandbok, ritningar och eventuella övriga dokument som kan behövas.

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt för just dig?
Ta kontakt så hjälper vi dig!

Kontakt & Support

Kontakta oss

Vi finns här för dig. Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast!

Support

Vill du beställa service eller behöver du tilläggsutrustning till din produkt?

Dokument

Broschyrer, produktdatablad, manualer och instruktioner, allt samlat på ett ställe.