Behandling av hushållsavloppsvatten under krävande förhållanden

Vare sig det är frågan om nybyggnation eller sanering av en gammal fastighet på glesbygdsområde kan behandling av avloppsvatten visa sig vara utmanande av en rad olika orsaker. Berg, terränghinder, skyddsavstånd till vattendrag eller tomtgräns, avloppsrör som befinner sig väldigt djupt från markytan, grundvattenområde eller något annat som kan ställa speciella krav på den avloppsanläggning som ska installeras.

Det mest flexibla och mångsida avloppssystemet för krävande förhållanden är AVALON SBR-reningsverket. Det lämpar sig för användning vid alla fastigheter och är speciellt utformat med tanke på extra krävande förhållanden.

AVALON SBR-reningsverket består av en främre brunn och en processbrunn, där själva reningen av avloppsvattnet sker. Produkten är uppdelad i två separata delar, vilket möjliggör en väldigt fri placering av reningsverket både med avseende på installationsdjup och brunnarnas placering. Ifall avloppsröret från fastigheten ligger djupt mätt från markytan, kan det ändå kopplas direkt till den främre brunnen för avlopp som ligger på upp till 2,3 meters djup.

Själva reningen av avloppsvattnet sker i processbrunnen och utloppsröret för det renade vattnet finns i brunnens övre del. Det möjliggör att utloppet kan monteras antingen med tryckrör eller med traditionellt 110 mm fallavlopp på önskad höjd. Om man bygger avloppet som tryckavlopp möjliggör det att man kan undvika terränghinder genom att antingen gå runt eller över dem. Vid behov kan man även placera utloppet i en uppförsbacke ifall kravet på skyddsavstånd kräver sådan placering.

Reningsverket består av täta behållare och lämpar sig därför för installation även på grundvattenområde. Flertalet av våra kunder har kunnat rena sitt avloppsvatten även på grundvattenområde. Det renade vattnet har då pumpats ut direkt från reningsverket till en plats utanför grundvattenområdet utan någon extra pumpstation. Även på många områden där de lokala miljöskyddsbestämmelserna har krävt sluten tank har man kunnat godkänna AVALON SBR-reningsverket med hjälp av undantagsförfarande. Slutresultatet har varit både mera ekonomiskt och ekologiskt än användningen av sluten tank.

Installationen är enkel och snabb. Själva reningsverkets konstruktion är självförankrande och kräver således inga särskilda förankringslösningar. Utrymmet som krävs är litet och reningsverket behöver ingen infiltration som efter ett tag måste förnyas. Tekniken är integrerad i reningsverkets unika konstruktion vilket möjliggör mångsidiga installationsmöjligheter. Viktigt är också den ytterst låga elförbrukningen, endast 0,8 kWh/dygn.

Det erkänt högklassiga och hållbara AVALON SBR-reningsverket renar allt avloppsvatten från hushåll enligt avloppsvattenförordningens strängaste krav och det finns över 6000 av dessa reningsverk i bruk runt om i Finland. Verket är testat av Finlands miljöcentral i enlighet med EN-standarden 12566-3. Dessutom har ett flertal uppföljningstester gjorts på i driftvarande reningsverk där man erhållit utmärkta reningsresultat.

VTT har utfört hållfasthets- och hållbarhetstester av tankarna under ytterst krävande förhållanden, där grundvattennivån under testperioden nådde ändå upp till marknivån. AVALON är det enda reningsverket som hållbarhetsmässigt testats ända ner på tre meters djup med utmärkta resultat. Tankarna håller i drift i decennier och man behöver inte gräva upp trädgården med jämna mellanrum, som är brukligt om man har en markbädd eller infiltration som bör förnyas med dyra markarbeten ungefär vart 10–15 år.

AVALON SBR-reningsverken tillverkas i fyra olika storlekar för olika kapacitetsbehov. En lämplig storlek för olika användningsområden och -behov är lätt att hitta.

Om du har behov av enkel hantering av avloppsvatten, vänd dig till oss. Vi ger råd, vägledning och planering. Via oss kan man ett få nytt avloppssystem oberoende av var i landet du bor enligt Nyckeln-i-hand principen.