Kan man utnyttja de gamla slambrunnarna när man förnyar sitt avlopp?

Slambrunnar var tidigare den vanligaste metoden för rening av avloppsvatten i fastigheter. Även i dagsläget finns det många fastigheter på glesbygden som har kvar sitt gamla avloppssystem bestående av slambrunnar, antingen 2-3 separata brunnar eller en brunn med 2-3 kammare. Men vid behandling endast i slambrunnarna stannar en stor del av näringsämnena kvar i avloppsvattnet. Det finns fortfarande fosfor och kväve löst i vattnet, vilket smutsar ner närmiljön och orsakar övergödning av vattendragen.

– IISI ROCK kompletteringsreningsverket för trekammarbrunnen är det förmånligaste sättet att åtgärda fastighetens avloppshantering så att den uppfyller dagens krav på avloppsvattenrening. IISI ROCK installeras ovanpå den befintliga trekammarbrunnen, vilket betyder att installationen är enkel och inte kräver några grävarbeten, berättar Avalon Nordic AB:s försäljningschef Toivo Ahopelto.

Rent, klart och luktfritt vatten

Reningen med IISI ROCK sker i tre steg: mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Slambrunnarna tar hand om den mekaniska reningen, precis som tidigare. De separerar de tyngre partiklarna och fett som flyter på ytan från avloppsvattnet och hindrar därmed dem från att rinna ut i omgivningen.

För den kemiska reningen behövs en kemikaliepump inne i fastigheten. Pumpen doserar fällningskemikalie i avloppsvattnet enligt antalet personer som bor i hushållet. Fällningskemikalien flockar den lösta fosforn från avloppsvattnet så att den stannar i slammet i slambrunnen och inte rinner ut i naturen.

Själva IISI ROCK reningsverket sköter den biologiska reningen. Reningsverket cirkulerar det vatten som kommer från slambrunnarna och luftar det så att mikroberna på tillväxtunderlagen inne i reningsverket kan mumsa i sig näringsämnena som finns i avloppsvattnet och samtidigt effektivera kvävereningen.

– Vattnet som kommer ut från IISI är klart och luktfritt, vilket inte är fallet vid många andra reningsmetoder. IISI ROCKs reningsresultat kan man till och med se med blotta ögat.

Ett enkelt och säkert avloppssystem

IISI ROCK är som namnet säger lätt att installera, använda och sköta. Det renar avloppsvattnet automatiskt utan krångel. Pumpen som cirkulerar vattnet i reningsverket går i intervaller enligt en timer i elcentralen. Biologin i reningsverket klarar även av långa driftstopp utan att reningsresultaten försämras. De enkla serviceåtgärderna som behövs kan man antingen sköta själv eller så kan man teckna ett serviceavtal.

– IISI ROCK kräver knappt något underhåll alls. Slambrunnarna behöver tömmas ett par gånger per år, precis som förut. I samband med slamtömningen är det bra att kontrollera cirkulationspumpen i reningsverket och vid behov tvätta av den. Kemikaliekanistern som finns inne i fastigheten måste med jämna mellanrum bytas eller fyllas på. Det behöver man dock inte själv komma ihåg utan pumpen avger ett alarm i det skedet som kanistern börjar bli tom.

Den reningsmetod som IISI ROCK använder sig av är ingen hemlighet. Metoden har använts av stora kommunala avloppsreningsverk i många tiotals år. IISI ROCK kom ut på marknaden år 2005.

– Ahopelto berättar nöjt att IISI ROCK enligt långtidsdriftstester utförda av den finska tidskriften Tekniikan Maailma (översatt Teknikens Värld) år 2011 bevisligen är marknadens mest driftsäkra minireningsverk. Det finns tusentals IISI ROCK minireningsverk installerade både i hemlandet och på exportmarknaden.

Passar IISI ROCK åt mig?

De gamla slambrunnarna måste vara täta och i gott skick för att man ska kunna montera ett IISI ROCK minireningsverk ovanpå dem.

-IISI ROCK minireningsverket håller i flera tiotals år. Därför är det särskilt viktigt att slambrunnarna som det ska fungera tillsammans med är i bra skick och har lång förväntad livslängd kvar.

Slambrunnarna behöver vara tre till antalet eller om man har en enskild slambrunn behöver den ha tre kammare. Även två separata slambrunnar med en kammare räcker ifall man monterar en tilläggsskiva i den andra brunnen, så att man totalt har tre kammare till förfogande.

IISI ROCK är även ett bra alternativ till en igensatt markbädd. Man kan ofta återanvända de befintliga slambrunnarna och således behöver ingen ny markbädd anläggas.

Jämfört med anläggande av en ny markbädd är IISI ROCK en förmånlig anskaffning. Den kan inte heller täppas igen likt en markbädd. På det viset kan man på lång sikt spara tiotusentals kronor jämfört med kostnaden för en markbädd.

Vill du ha en enkel lösning på ditt avloppsproblem? Beställ en kostnadsfri avloppskartläggning, så får du en experts utlåtande över slambrunnens skick och fastighetens bäst lämpade avloppssystem!